Decembra domes sēde 27.decembrī

Decembra domes sēde 27.decembrī

Domes sēde Nr.19 notiks 27.decembrī plkst.15:00 Baltinavā, Baltinavas novada domē, Kārsavas 16, Sēžu zālē, 2.stāvā.
DARBA KĀRTĪBA DECEMBRA SĒDEI:

1. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē ELFLA projekta “Baltinavas novadapašvaldības grants ceļu pārbūve 3.kārta” realizēšanai.
2. Par Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 2020.gadam apstiprināšanu.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
4. Par struktūrvienības „Saimnieciskā nodaļa” izveidošanu.
5. Par Baltinavas novada domes struktūrvienības „Saimnieciskā nodaļa nolikuma apstiprināšanu.
6. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Baltinavas novada pašvaldības nolikums”.
7. Par nekustamā īpašuma “Jermacāni” sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Zaļmuiža” sadalīšanu un atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei.
9. Par valsts piešķirto mērķdotāciju sadali 2020.gada janvāra – augusta mēnešiem interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām.
10. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
11. Par pašvaldības atzinumu dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plānam
12. Mērķdotācija pašvaldības kolektīviem.