Finanšu komitejas sēde 19.decembrī

Finanšu komitejas sēde 19.decembrī

Finanšu komitejas sēde Nr.15.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 19.decembrī plkst. 10:30.
Darba kārtība:

1. Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību budžeta grozījumiem
2. Par “Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” projekta izskatīšanau
3. Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu izskatīšanu
4. Par SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” iesnieguma izskatīšanu
5. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu
6. Par Baltinavas novada pašvaldības skolēnu autobusu maršutu pārskatīšanu – efektivitātes palielināšanai
7. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē ELFLA projekta “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 3.kārta” realizēšanai