Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 17.decembrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 17.decembrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.14
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 17. decembrī plkst. 10:00DARBA KĀRTĪBA
1. Par J.L. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
2. Par O.T. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
3. Par J.J. iesniegumu ar lūgumu atdalīt vairākus zemes gabalus no nekustamā īpašuma.
4. Par z.s. „Grantiņi” iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu zemes ierīcības projekta izstrādei īpašumam „Zaļmuiža”.
5. Par G.S. iesniegumu ar lūgumu atļaut pārņemt zemes nomas līgumu no mirušas personas.
6. Par T.J. iesniegumu ar lūgumu veikt bīstamo koku un zaru novākšanu.
7. Par īpašuma Viļakas ielā 14 apsekošanas rezultātiem un tālāko rīcību šī īpašuma sakopšanā.
8. Par ZAAO vēstuli.
9. Par servitūta ceļu.
10. Informatīvi jautājumi.