Domes sēde 28.novembrī

Domes sēde 28.novembrī

DOMES SĒDE Nr. 18.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada dome, Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 28.novembrī, plkst. 14:00.DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā”.
2. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
3. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2019. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sabiedrisko kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā”.
4. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2012. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par ēku numerācijas zīmju izvietošanas kārtību Baltinavas novadā”.
5. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Par inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumiem Baltinavas novada pašvaldībā”.
6. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Baltinavas novada pašvaldības simboliku un nodevu par simbolikas izmantošanu”.
7. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”.
8. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”
9. Par adreses likvidāciju nekustamajam īpašumam „Kastaņu mājas”.
10. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0249 Baltinavas novadā sadalīšanu un nosaukuma „Galotnes” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
11. Par nekustamā īpašuma „Amatnieki” ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0034 Baltinavas novadā, sadalīšanu un nosaukuma „Amatnieki Agro” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
12. Par nekustamā īpašuma “Kiševka” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
13. Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām.
14. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
15. Nekustamā īpašuma “Tīreļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma „Tīreļi” pirkuma maksas samaksu.
17. Par deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu.
18. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 38440060246 atsavināšanu.
19. Par izmaiņām Baltinavas novada domes amatpersonu darba laikā.
20. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Steļļu iegāde Ziemeļlatgales nemateriālā mantojuma saglabāšanai” īstenošanai.
21. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu „Akustiskās sistēmas iegāde Baltinavas kultūras namam kultūras dzīves dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanai.
22. Par Baltinavas novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam gala redakcijas izstrādes apturēšanu.
23. Par Baltinavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam darbības termiņa pagarināšanu līdz ATR un Investīciju plāna aktualizēšanu laika periodam 2019.-2021.gadam.
24. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācijai “Ezerzeme” LAD projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanai.
25. Par izstāšanos no biedrības “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””.
26. Par dividenžu naudas līdzekļu izlietojumu.