Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 20.novembrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 20.novembrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.13 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinava, Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 20. novembrī plkst.15:00.


DARBA KĀRTĪBA
1. Par I.K. iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt koka nociršanu.
2. Par I.I. iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt koku.
3. Par I.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt koka nociršanu.
4. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā”.
5. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
6. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2019. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sabiedrisko kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā”.
7. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2012. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par ēku numerācijas zīmju izvietošanas kārtību Baltinavas novadā”.
8. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Par inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumiem Baltinavas novada pašvaldībā”.
9. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Baltinavas novada pašvaldības simboliku un nodevu par simbolikas izmantošanu”.
10. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”.
11. Par adreses likvidāciju nekustamajam īpašumam „Kastaņu mājas”.
12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 0249 Baltinavas novadā sadalīšanu un nosaukuma „Galotnes” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
13. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
14. Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām.
15. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
16. Par A.J. iesniegumu ar lūgumu atļaut izpirkt zemes gabalu.
17. Par z.s. „Amatnieki” iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
18. Par S.L. iesniegumu ar lūgumu ļaut iegādāties zemes gabalu.
19. Par A.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties nekustamo īpašumu.
20. Par G.B. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt zemes vienību.
21. Par LVM vēstuli sakarā ar Jegorovas purva izstrādi.
22. Informatīvi jautājumi.