Ir uzsākts projekts muzeja telpu atjaunošanai

Ir uzsākts projekts muzeja telpu atjaunošanai

Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000007 “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.


Projekta mērķis:
1.Veicināt Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma laikmetīgu iekļaušanos sabiedrības vispusīgas attīstības, mūžizglītības un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā;
2.Radīt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, piesaistot jaunas mērķauditorijas un palielinot apmeklētāju skaitu;
3.Veicināt energoresursu ietaupījumu muzeja telpās.
Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma «Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai» finansējums 90% apmērā. 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.


Projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” realizēšanai 2019.gada 2.oktobrī, pēc iepirkuma Nr.BND 2019/9 rezultātiem, tika noslēgts Iepirkuma līgums par telpu atjaunošanu Nr.67-10/2019 ar SIA ArhiProf par kopējo summu 14541.70.00EUR bez PVN.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda — projekta vadītājs Gatis Siliņš, projekta koordinatore Antra Keiša — Baltinavas novada muzeja vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere Baltinavas novada grāmatvede.


Projekta realizācijas laiks — 2019.gada oktobris — 2020.gada 31.oktobris.