Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana

Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Baltinavas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa: latruscbc.eu/ .


2019.gada 1.novembrī Pečoros (Krievija) Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” (No. LV-RU-009, akronīms ”No Hobija uz Biznesu”) ietvaros Pečoru rajona administrācijas noorganizētajos trīs projekta pasākumos tikās visu projekta partneru vadītāji, speciālisti, uzņēmēji un amatnieki.
Baltinavas novada domi projekta vadības grupā pārstāvēja pašvaldības projektu vadītājs Gatis Siliņš, sabiedrisko attiecību speciāliste Silvija Buklovska.
Tirdzniecības misijā un kontaktbiržā Baltinavas novadu pārstāvēja amatnieces, mājražotājas Valentīna Daukste, kā arī Anita Kaša. Projekta ietvaros pusotra gada garumā pārrobežu seminārus un tirgus būs iespēja apmeklēt arī citiem Baltinavas novada amatniekiem un mājražotājiem (gan tiem, kas jau darbojas, gan arī tiem, kuri tikai lolo savas idejas), ja tikai būs interese no amatnieku puses.
Uzņēmēji un amatnieki dalījās pieredzē un pēc tirdzniecības misijas un kontaktbiržas moderatores Svetlanas Jarlikovskas (Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta fonda speciāliste) ierosinājuma, nolēma izveidot kopīgu baneri mājas lapā, kur būtu pieejama informācija visiem šī pasākuma dalībniekiem un citiem projekta partneru pašvaldību mājražotājiem un amatniekiem, kā arī atzinīgi novērtēja projekta doto iespēju iepazīt mazo ražotāju iespējas un problēmas citā valstī. Pēc aktīva darba projekta ietvaros noorganizētajos pasākumos, visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar nesen Pečoros jaunatklāto linu muzeju “Linu guberņa”.
Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.
Projekta ietvaros katrs projekta partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes — semināra, kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā, kā arī partneri pilnveidos tirgus vai tirdzniecības vietas, iegādājoties aprīkojumu tirgu labiekārtošanai utt.
Baltinavā 2019.gada aprīlī notiks pārrobežu seminārs projektā iesaistīto pašvaldību amatniekiem un mājražotājiem.
Pirmais projekta pasākums Valkā notiks šī gada 21.decembrī, tas ir tirdziņā Ziemassvētkos piedalīsies mājražotāji un amatnieki no Latvijas un Krievijas projekta partneru pašvaldībām.
Projekts tiek ieviests laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.
Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR vai 90% no kopējām projekta izmaksām, tai skaitā Valkas novada domes – 17600 EUR (90% no kopējām projekta izmaksām 19555,56 EUR).
Vadošais projekta partneris — finansējuma saņēmējs ir Valkas novada dome, projekta partneri — finansējuma saņēmēji ir Apes, Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana 0Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana 1Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana 2Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana 3