Dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2019. gada 19. novembrī plkst. 14.00 Salnavas kultūras namā (Liepu iela 1, Salnava) notiks dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.
Dabas parks „Numernes valnis” atrodas Kārsavas novada Salnavas pagastā un Baltinavas novada Baltinavas pagastā. Tas dibināts 2004. gadā, lai nodrošinātu tiesisku aizsardzību Latvijā un Eiropā retam ģeoloģiskam veidojumam – osveidīgam valnim ar tam raksturīgo veģetāciju, Latvijā un Eiropā aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, meža un purva biotopiem, un saglabātu vizuāli augstvērtīgu un unikālu ainavu.


Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2031. gadam, tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka „Numernes valnis” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
Ar dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai virzīto redakciju var iepazīties elektroniski Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv (sadaļā Tēmas — Sabiedrības līdzdalība — Publiski apspriežamie dokumenti), Kārsavas novada domes mājas lapā www.karsava.lv un Baltinavas novada domes mājas lapā www.baltinava.lv.


Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 19. novembrim pieejama Kārsavas novada domē (Vienības iela 53, Kārsava) un Baltinavas novada bibliotēkā (Kārsavas iela 16, Baltinava).
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 19. novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV 5401 vai uldis.valainis@biology.lv).


Dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrāde 2020. – 2031. gadam tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 654-22180, du@du.lv, www.du.lv).