Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde 17.septembrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde 17.septembrī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas ārkārtas sēde Nr.11 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinava, Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 17. septembrī plkst. 15:00.


DARBA KĀRTĪBA
1. Par līguma laušanas procedūras ierosināšanu ar biedrību „Sukrums”.
2. Par I.K. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu.
4. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu ar A.L.
5. Par zemesgabala iznomāšanu z.s. „Kaņepes”.
6. Par D.L. iesniegumu par atteikšanos no nekustamā īpašuma.
7. Par precizējumiem/grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.8.
8. Par Baltinavas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumu.
9. Par dzīvokļu rindas izskatīšanu.
10. Par Baltinavas kristīgās skolas tālāku izmantošanu.
11. Par ēkas Tilžas ielā 15b sakārtošanu.
12. Citi jautājumi.