Domes sēde 22.augustā plkst.11:00

Domes sēde 22.augustā plkst.11:00

Domes sēde Nr.13 notiks 22.augustā plkst.11:00 Baltinavas novada domē, Kārsavas 16, Sēžu zālē, 2.stāvā.


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” apstiprināšanu.
2. Par grozījumu Baltinavas novada domes noteikumos „Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu”.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.O.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.P.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.M.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no B.K.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.Z.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.J.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.D.
10. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa FIAT DUCATO izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – ekskavatora EO 3322 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – piekabes PSE izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
15. Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā.
16. Par papildus finansējuma piešķiršanu projektam “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūas namam”.
17. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu N.Rancāna balvas pasniegšanas ceremonijai.
18. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0253 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu.
19. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0202 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu .
20. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 001 0168 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu.
21. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai.
22. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā”.
23. Par I.K. ievēlēšanu Baltinavas novada bāriņtiesas locekles amatā.
24. Par izmaiņām ūdensapgādes pakalpojumu tarifos.