25 .jūlija Domes sēde

25 .jūlija Domes sēde

Baltinavas novada domes 2019.gada 25 .jūlija sēdē izskatāmo jautājumu saraksts


1. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu „Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu" apstiprināšanu.
2. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 012 0043 zemes lietošanas mērķa maiņu.
3. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 006 0233 zemes lietošanas mērķa maiņu.
4. Par nekustamā īpašuma „Zīlītes” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
5. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ēku lietošanas mērķa maiņu.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.K.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.L.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.S.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J.P.
10. Par zemesgabala iznomāšanu E.B.

11. Par zemesgabala iznomāšanu ZS „Kaņepes”.

12. Par nekustamā īpašuma „Silagaiļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par atļauju pirts būvniecībai.
14. Par biznesa idejas “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursa rezultātu apstiprināšanu.
15. Par deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu R.K.
16. Par Baltinavas novada domes 2018.gada 27.septembra lēmuma atcelšanu.
17. Par Baltinavas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas apstiprināšanu.
18. Par konkursa izsludināšanu uz vakanto Baltinavas novada bāriņtiesas locekļa amatu.
19. Par vienošanās slēgšanu ar fizisku personu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda pakāpenisku atmaksu.
20. Par zemesgabala nodošanu apakšnomā.