Domes sēde notiks 27.jūnija plkst.15:00

Domes sēde notiks 27.jūnija plkst.15:00

Baltinavas novada domes 2019.gada 27.jūnija plkst.15:00 sēdē izskatāmo jautājumu saraksts


1. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā”.
2. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”.
3. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”.
4. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektā “Kamermūzikas koncerts “Garām slīdošie mirkļi””.
5. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektā “VKKF mūža stipendiātes, tautas muzikantes Lūcijas Keišas Cīteres restaurācija”
6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” īstenošanai.
7. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas jauktajam korim” īstenošanai.
8. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” īstenošanai.
9. Par Baltinavas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
10. Par Baltinavas novada iedzīvotāju aptaujas par novadu reformu rezultātiem.
11. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.
12. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā “Par izmaiņām Baltinavas novada domes deputātu sastāvā un domes pastāvīgo komiteju sastāvā”.
13. Par nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma “Kāpostiņi” sadalīšanai apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma “Mellenes” sadalīšanu.
15. Par atļauju pirts būvniecībai.
16. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu O.P.
17. Par grozījumu 2019. gada 30. aprīļa Baltinavas novada domes lēmumā «Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V.L.»
18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Venerandas Andžānes grāmatas “Pēdas dzīves grāmatā” izdošanai.
19. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu līdaku mazuļu ielaišanai Svētaunes ezerā.
20. Par telefona abonēšanas maksas maksājumu pārtraukšanu.
21. Par zemes nomas līgumu ar SIA “Dīķmalas”.