Baltinavas novada iedzīvotāju aptauja par novadu reformu noslēgusies

Baltinavas novada iedzīvotāju aptauja par novadu reformu noslēgusies

VARAM piedāvātajā administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā paredzēts Baltinavas novadu pievienot Balvu novadam. Baltinavas novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 101.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, lūdza Baltinavas novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli par plānoto administratīvi teritoriālo reformu.


Baltinavas novada dome 2019.gada 9.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.7.3.&) par iedzīvotāju aptaujas veikšanu ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Baltinavas novada pievienošanu Balvu novadam (pēc VARAM piedāvājuma) vai par Baltinavas novada pastāvēšanu kā atsevišķu administratīvi teritoriālo vienību, kā arī aptaujājamajiem iedzīvotājiem dodot iespēju izteikt savu viedokli par citu iespējamo administratīvi teritoriālās reformas risinājuma variantu, kā piem: Baltinavas novads varētu veidot vienotu novadu ar Viļakas novadu vai Kārsavas novadu, vai Austrumu pierobežas novadu kopā ar Viļakas, Kārsavas un Ciblas novadiem, vai vispār būtu jāīsteno reģionālā reforma, veidojot otrā līmeņa pašvaldības un nododot daļu autonomo funkciju no pirmā līmeņa pašvaldībām otrā līmeņa pašvaldībām (to bija plānots izdarīt pēc 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas, bet valdība to neizdarīja).


Anketu bija iespēja aizpildīt no 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 10.jūnijam.
Viedokli par jautājumu varēja izteikt Baltinavas novadā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras aptaujas brīdī ir sasniegušas 16 gadu vecumu.
Laika posmā no 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 10.jūnijam tika iesniegtas 269 aizpildītas anketas, viena no tām –parakstīta ar elektronisko parakstu. Visas aptaujas anketas atzītas par derīgām jeb atbilda iesniegšanas noteikumiem. Pielikumā aicinām iepazīties ar aptaujas rezultātiem.