Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 17.jūnijā

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 17.jūnijā

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7 notiks 2019.gada 17. jūnijā plkst. 11:00 Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Sēžu zālē (2.st.).


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pirts pakalpojumu sniegšanu.
2. Par A.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
3. Par J.V. iesniegumu ar lūgumu atjaunot zemes nomas līgumu.
4. Par SIA Dzieti iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu.
5. Par Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītājas iesniegumu.
6. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”.
7. Par nekustamā īpašuma „Mellenes” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
8. Par nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma „Kāpostiņi” sadalīšanai apstiprināšanu.
9. Par atļauju pirts būvniecībai.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.K.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar O.P.
12. Par J.G. iesniegumu sakarā ar katoļu baznīcas uzstādītajiem zvaniem.
13. Informatīvi jautājumi.