Paziņojums par konkursu “Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2019”

Paziņojums par konkursu “Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2019”

Baltinavas novada dome izsludina konkursu “Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2019”. Konkursa norises laiks: 2019.gada 20.jūnijs– 2019.gada 20.jūlijs. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 15.jūnijam Baltinavas novada domē kancelejā.


Baltinavas novada dome 2019.gada 23.maijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.8.9.&) par konkursa “Sakoptākā sēta Baltinavā 2019” izsludināšanu.
Konkursa norises laiks: 2019.gada 20.jūnijs– 2019.gada 20.jūlijs
Nominācijas:
1. Individuālās dzīvojamās māja
2. Lauku sēta
3. Pašvaldības iestādes
4. Uzņēmums
5. Konkursa “Sakoptākā sēta” simpātija pēc iedzīvotāju balsojuma


Pretendentus (objektus) konkursam piesaka ēkas īpašnieks vai jebkura cita persona, kurai īpašnieks ir devis piekrišanu, aizpildot 1.pielikumu;
Pieteikumus jāiesniedz līdz 2019.gada 15.jūnijam Baltinavas novada domē kancelejā.


Ja piesakās maz pretendentu vai vispār nepiesakās, Vērtēšanas komisija uzaicina pretendentus dalībai konkursā.
Pretendentus vērtēs komisija, kuru apstiprina Baltinavas novada dome, 5 cilvēku sastāvā.
Konkurrsa uzvarētāji tiks godināti pasākumā “Baltinavas novada diena” 2019.gada 10.augustā.
Konkursa Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama novada mājas lapā: www.baltinava.lv .


Baltinavas novada dome