Paziņojums par biznesa ideju projektu konkursu “Mana biznesa ideja Baltinavā”

Paziņojums par biznesa ideju projektu konkursu “Mana biznesa ideja Baltinavā”

Baltinavas novada dome 2019.gada 23.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.8.6.&) par biznesa ideju projektu konkursu “Mana biznesa ideja Baltinavā” izsludināšanu.
Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību Baltinavas novada teritorijā, un kuru statuss uz projekta realizācijas uzsākšanas (finansēšanas līguma parakstīšanas) brīdi ir atrunāti konkusa Nolikumā 3.1.un 3.2.punktā.


Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz800,00 EUR. Biznesa idejas iesniedzējam jānodošina 20% līdzfinansējums.

Naudas izmaksa notiek 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Finansējuma izmaksa notiek divos maksājumos — izmaksājot avansu 80% apmēa no projekta idejas finansējuma, un gala maksājumu 20% apmērā pēc atskaišu iesniegšanas novada domē.


Projekta idejas pieteikumi jāiesniedz no 2019.gada 5.jūnija līdz 2019.gada 1.jūlijam plkst. 16.00
PERSONĪGI Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Baltinava, (2.st. 8.kab.) aizlīmētā aploksnē ar norādi Biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursam.


Projekti tiek vērtēti no 2019.gada 2.jūlija līdz 2019.gada 15.jūlijam. Projekta idejas vērtē vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā.


Biznesa ideja jāīsteno laika posmā no 2019. gada 5.augusta līdz 2019. gada 1.novembrim.
Atskaites un dokumenti, kas apliecina piešķirto līdzekļu izlietojumu, jāiesniedz Baltinavas novada domē līdz 2019.gada 15.novembrim
Konkursa Nolikums un citi saistošie pielikumi (idejas pieteikuma veidlapa, līguma projekts un atskaišu veidlapas) ir pieejami novada mājas lapā: www.baltinava.lv .
Baltinavas novada dome