Domes sēde notiks 23.maijā plkst.11:00

Domes sēde notiks 23.maijā plkst.11:00

Domes sēde Nr.8 notiks 23.maijā plkst.11:00 Baltinavas novada domē, Kārsavas 16, Sēžu zālē, 2.stāvā.

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.
2. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
3. Par Baltinavas novada bāriņtiesas atskaiti par 2018.gadu.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata rādītāju apstiprināšanu.
5. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 2.kārta” īstenošanai.
6. Par Baltinavas novada domes biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursa nolikuma apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Silagaiļi” atkārtotas izsoles izsludināšanu.
8. Par noteikumu „Baltinavas novada pašvaldības īpašumā esošo un pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu
9. Par konkursa “Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2019” nolikuma apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā 2019.gadam.
11. Par grozījumu zemes nomas līgumā ar I.B.
12. Par zemesgabala iznomāšanu D.K.
13. Par zemesgabala iznomāšanu I.N.
14. Par zemesgabala iznomāšanu J.K.
15. Par zemesgabala iznomāšanu E.B.
16. Par skolēnu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanu
17. Par atvaļinājuma daļas piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai.
18. Par Atzinības raksta piešķiršanu L.L.