Paziņojums par iedzīvotāju aptauju sakarā ar novadu reformu

Paziņojums par iedzīvotāju aptauju sakarā ar novadu reformu

Cienījamie Baltinavas novada iedzīvotāji!


VARAM piedāvātajā administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā paredzēts Baltinavas novadu pievienot Balvu novadam. Baltinavas novada dome, pamatojoties uz Latvijas republikas Satversmes 101.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, lūdz Baltinavas novada iedzīvotājus, izteikt savu viedokli par plānoto administratīvi teritoriālo reformu.


Baltinavas novada dome 2019.gada 9.maijā pieņēma lēmumu (potokols Nr.7.3.&) par iedzīvotāju aptaujas veikšanu, ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Baltinavas novada pievienošanu Balvu novadam (pēc VARAM piedāvājuma) vai par Baltinavas novada pastāvēšanu kā atsevišķi administratīvās teritoriālo vienību, kā arī aptaujājamajiem iedzīvotājiem dodot iespēju izteikt savu viedokli par citu iespējamo administratīvi teritoriālās reformas risinājuma variantu, kā piem: Baltinavas novads varētu veidot vienotu novadu ar Viļakas novadu vai Kārsavas novadu, vai Austrumu pierobežas novadu kopā ar Viļakas, Kārsavas un Ciblas novadiem, vai vispār būtu jāīsteno reģionālā reforma, veidojot otrā līmeņa pašvaldības un nodod daļu autonomo funkciju no pirmā līmeņa pašvaldībām otrā līmeņa pašvaldībām (tas bija plānots izdarīt pēc 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas, bet ko valdība neizdarīja).


Anketa aizpildāma no 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 10.jūnijam.


Viedokli par jautājumu var izteikt Baltinavas novadā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras aptaujas brīdī ir sasniegušas 16 gadu vecumu.
Anketas veidlapa pieejama novada mājas lapā: www.baltinava.lv un
Baltinavas novada domē klientu apkalpošanas centrā (1.stāvs).
Aizpildītas anketas elektroniski var iesniegt, parakstītas ar drošu elektronisko parakatu, nosūtot uz e-pastu: dome@baltinava.lv .
Aizpildītās anketas papīra formātā jāiesniedz Baltinavas novada klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā (no 9:00 – 13:00; 14:00 – 16:30)
Baltinavas novada pašvaldība nodrošina anketas aizpildītāju personas datu aizsardzību, ievērojot datu aizsadzību regulējušos Latvijas republikas normatīvos aktus. Anketas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.


Baltinavas novada dome lūdz iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt savu viedokli – katra baltinavieša rokās ir viņa nākotne!
Iedzīvotāju izteiktais viedoklis tiks ņemts par pamatu sarunām ar VARAM par Baltinavas novada tālāko likteni!
Baltinavas novada dome saka, Paldies, visiem, kuri izteica savu viedokli sakarā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu!


Baltinavas novada dome