Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par paredzētās darbības  ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums:Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku
paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”
Ierosinātājs:AS “Latvijas valsts meži”
vienotais reģistrācijas Nr.40003466281
Juridiskā adrese:Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004
Tālrunis:67610015
e-pasts:lvm@lvm.lv
Darbības norises vieta:Baltinavas pagasta Baltinavas novada zemes īpašumā “Baltinavas
masīvs” (kadastra numurs 3844 008 0007),
zemes vienības kadastra apzīmējums 38440070086)
Datums, kad pieņemts VPVB
lēmums par nepieciešamību
veikt paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējumu:
Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 12.jūlija lēmums Nr.5-03/3 par ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu
Ziņojuma sagatavotājsSIA “Vides Konsultāciju
Birojs”, Ezermalas iela 28, Rīga www.vkb.lv
Paredzētās darbības
apraksts:
Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt kūdras ieguvi aptuveni ~ 224,4 ha
platībā. Vidējais kūdras ieguves apjoms gadā plānots 140 000 m³. Kūdras pārstrāde uz vietas nav
paredzēta
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27. maijā plkst. 17:00 Baltinavas novada domes telpās — Kārsavas ielā
16, Baltinavā, Baltinavas novadā.
Laiks un vieta, kur
sabiedrība var iegūt informāciju par
paredzēto darbību un iepazīties ar
sagatavotajiem dokumentiem:
  1. — Baltinavas novada dome, Kārsavas iela 16, Baltinava,
Baltinavas novads, LV-4594, www.baltinava.lv
— SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv
sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību variesniegt 30 dienu laikā pēc
paziņojuma publicēšanas
Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045,
tālrunis:67321173, fakss:67321049,
e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)


Saite uz dokumentiem šeit