Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 17.aprīlī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 17.aprīlī

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 17. aprīlī plkst. 12:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par zemes nomas termiņa pagarinājumu ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.
2. Par V.L. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
3. Par V.O. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
4. Par A.L. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
5. Par R.L. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
6. Par J.V. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
7. Par I.N. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu.
8. Par T.K. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu.
9. Par M.K. iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā zemes vienību.
10. Par V.V. iesniegumu ar lūgumu piešķirt būvēm adresi.
11. Par M.B. iesniegumu ar lūgumu noslēgt patapinājuma līgumu par automašīnas izmantošanu.
12. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu.
13. Par aicinājumu pieteikties ZM konkursam „Sējējs 2019”.
14. Par A.S. iesniegumu ar lūgumu uzņemt viņu Baltinavas novada dzīvokļu rindā.
15. Informatīvi jautājumi.