Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam sabiedriskā apspriešana

Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam sabiedriskā apspriešana

26.martā Baltinavas novadā notika Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme, uz kuru bija ieradušies Baltinavas novada iedzīvotāji. Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore prezentēja 1.redakciju.


Prezentācija deva iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar pašreizējo situāciju novada attīstībā, bet stratēģiskajā daļā iepazīties ar novada attīstības stratēģiskiem mēķiem, ilgtemiņa un vidējā termiņa prioitātēm, rīcības vizieniem un risināmajiem uzdevumiem. Tāpat bija iespēja iepazīties ar iedzīvotāju anketēšanas rezultātiem, kur Baltinavas novada iedzīvotāji bija norādījuši Baltinavas novada septiņu gadu attīstības vizienu, galveno un startēģisko mērķi izvirzīt nodarbinātības veicināšanas un uzņēmējdarbības attīstības virzienu, rosinot vēlmi iedzīvotājos atgriezties dzimtajā pusē, par sekundāro stratēģisko mērķi izvirzīt pakalpojumu un tūrisma jomas uzlabošanu un to pieejamību Baltinavas novadā un par trešo stratēģisko mērķi izvirzīt infastruktūras attīstību.


Sanāksmes laikā iedzīvotāji novada vadībai uzdeva jautājumus par aktuālajām problēmām.
Baltinavas novada dome izsaka pateicību visiem, kuri atrada laiku un piedalījās sanāksmē, īpaši paldies tiem, kuri konstruktīvā diskusijā rosināja piekšlikumus un ieteikumus.


Baltinavas novada dome