29.martā Baltinavas novada domes sēde

29.martā Baltinavas novada domes  sēde

Baltinavas novada domes sēde
Kāsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada domē, Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 29.martā, plkst.11:00.


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 “Baltinavas novada pašvaldības nolikums”.
2. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.16„Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”.
3. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”.
4. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas budžeta tāmju izmaiņām.
5. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 xxxx Baltinavas novadā, sadalīšanu un nosaukuma „xxx” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
6. Par saskaņojumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Svētaunes ezera pārņemšanu Baltinavas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
7. Par atļauju apmežot lauksaimniecības zemes.
8. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar I. B.
9. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ēku lietošanas mērķa maiņu.
10. Par ceļazīmju uzstādīšanu.
11. Par nosaukumu piešķiršanu zemesgabaliem
12. Par automašīnas patapinājumu