19.martā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3

19.martā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3 notiks Kārsavas ielā 16, novada domē, Baltinavā, Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 19. martā plkst. 10:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par atļauju nogriezt apaugumu.
2. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3844 001 0203 iegādi.
3. Par zemes gabala ar kadastra numuru 3844 003 0422 iznomāšanu.
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.B.
5. Par lauksaimniecības zemju apmežošanu uz zemes gabala ar kadastra numuru 3844 009 0016.
6. Par J.L. iesniegumu.
7. Par inventarizācijas rezultātiem.
8. Par Sociālā dienesta iesniegumu sakarā ar F.A. dzīvesvietu.
9. Par Sociālā dienesta iesniegumu sakarā ar VARAM vēstuli.
10. Par Valsts zemes dienesta vēstuli.
11. Informatīvi jautājumi.