Jauniešu aktivitātes novadā

Jauniešu aktivitātes novadā

2019.gadā Baltinavas novadā tiek realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstīts projekts “Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs”. 2018.gada nogalē jaunieši gāja uz domi runāt ar pašvaldības deputātiem par to, ka viņiem nepieciešama telpa, kur jaunieši varētu regulāri nākt kopā pa vakariem, ģenerēt idejas, organizēt pasākumus un vienkārši interesanti pavadīt brīvo laiku.

Sarunas bija auglīgas un tāda telpa jauniešiem tagad ir. Tā atrodas Baltinavas novada domes un kultūras nama telpās, Kārsavas ielā 16, 1.stāvā. Par projekta līdzekļiem jau iegādātas galda spēles, moderni grīdas pufi, arī pati telpa ir labiekārtota. Katru trešdienu, sākot no plkst.17.00 pusaudži un jaunieši ir laipni gaidīti. Projektu uzsākot, jaunieši 2018.gada decembra nogalē organizēja Ziemassvētku apsveikumu un piparkūku gatavošanas darbnīcu. Februārī notika vairākas tikšanās ar žurnālisti Eviku Muiznieci. Jaunieši mācījās veidot ziņu sižetus, runāja par to, kas ir masu mediji un mācījās kritiski analizēt informāciju masu medijos. Februāra nogalē jauniešiem bija tikšanās ar Kroma kolna bruolistes vadītāju Aleksandru Lubānu no Andrupenes pagasta. Viena no projekta aktivitātēm ir Baltinavas novada Puncuļevas pilskalna izpēte un un maketa gatavošana skolotājas Intas Ludboržas vadībā. Aleksandrs Lubāns, pats būdams seno latgaļu dzīvesveida un pilskalnu pētnieks, pastāstīja daudz interesanta.
Projekta laikā plānota Jauniešu diena 20.jūlijā, plenērs Baltinavas muižas parkā, kuru vadīs pedagoģe Lilita Kūkoja, nakts volejbols muižas parkā vasarā, interesantus pasākums varēs plānot un organizēt jaunieši paši, kā arī projekta noslēgumā plānots starpnovadu jauniešu forums. Ar jauniešiem ikdienā darbojas brīvprātīgā Solvita Logina, kura jau līdz šim paveikusi daudz, lai novadā darbs ar jaunatni perspektīvā kļūtu sistemātisks.
Tiks organizēti pasākumi, kas veicinās komunikācijas, līderības, komandas darba prasmes, pilsonisko līdzatbildību (radošie jeb tematiskie vakari, tikšanās ar iedvesmas personībām, Labdarības akcija, tematiskais pārgājiens u.c.). Jauniešiem projekta laikā tiek nodrošinātas individuālas psihologa konsultācijas sadarbībā ar Baltinavas vidusskolu un Sociālo dienestu.
Šis projekts būs iespēja uz jau esošās aktivitāšu bāzes izveidot sistēmisku pieeju mobilajā darbā ar Baltinavas novada jauniešiem. Aicinām pusaudžus un jauniešus nākt katru trešdienas pievakari uz Jauniešu telpu, būt aktīviem, atbildīgiem, radošiem un kopā veidot savas nākotnes iespējas!


Silvija Buklovska, projekta vadītāja