Baltinavas novada domes sēde nr.4 notiks 28.februārī

Baltinavas novada domes sēde nr.4 notiks 28.februārī

Baltinavas novada domes sēde Nr.4.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada domē, Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 28.februārī, plkst. 11:00.


DARBA KĀRTĪBA

1. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.17.
2. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018.gada 28.decembra lēmumā „Par Baltinavas novada domes un Baltinavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta 2019.gadam apstiprināšanu”.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu “Baltinavas novada pašvaldības grāmatvedības politika” apstiprināšanu.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu “Par skaidrās naudas darījumu uzskaiti Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
5. Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros 2019.gadā.
6. Par autobusa “FIAT DUCATO” atsavināšanu.
7. Par piekarināmās pašizgāzēja piekabes atsavināšanu.
8. Par traktora T-40 atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Silagaiļi” izsoles sākumcenas, drošības naudas un izsoles dalības maksas apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Silagaiļi” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai.
12. Par biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” biedru naudas apstiprināšanu.
13. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai Latgales reģiona tūrisma asociācijai “Ezerzeme”
14. Par finansējuma piešķiršanu Latgales SEZ pārvaldes nodrošināšanai
15. Par fiziskas personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” īstenošanai.
17. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” īstenošanai.
18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Tautu tērpu iegāde Baltinavas novada jauktajam korim” īstenošanai.
19. Par zemes nomas līgumu laušanu ar I.B.
20. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
21. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
22. Par Satiksmes ministrijai un Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu.
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.S.
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R.R.
25. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
26. Par projekta realizāciju nekustamajā īpašumā “Dzirnavas”
27. Par pārrēķina veikšanu ūdens piegādes pakalpojuma saņemšanā H.S.
28. Par Baltinavas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pašizmaksas un tarifu apstiprināšanu