Baltinavas novada attīstības programmas 1.redakcija tiek nodota sabiedriskai apspriešanai

Baltinavas novada attīstības programmas   1.redakcija tiek nodota   sabiedriskai apspriešanai

Saskaņā ar Baltinavas novada domes 2019.gada 11.februāra lēmumu (protokols Nr. 3.1.&) Baltinavas novada dome paziņo par “Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.


Apspriešanas termiņš no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 8.aprīlim.


Sabiedriskās apspriešanas sēde 2019.gada 26.martā, Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zālē (2.st.), plkst. 15:00.
Interesenti ar 1.redakciju var iepazīties Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv (sadaļā Attīstības programma) līdz 2019.gada 8.aprīlim. Papīra formātā var iepazīties Baltinavas novada bibliotēkā, Kārsavas ielā 16, Baltinava, no 2019.gada 1.marta – 2019.gada 8.aprīlim, darba dienās 9:00-13:00; 14:00 – 16:30.
Rakstveida priekšlikumus var iesniegt izmantojot veidlapu (pieejama www.baltinava.lv ), nosūtot uz e-pastu: planosana@baltinava.lv vai papīra formātā Baltinavas novada domē Kārsavas ielā 16, 1.stāvā KAC telpā, vai nosūtot pa pastu uz adresi: Baltinavas novada dome, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594 līdz 2019.gada 8.aprīlim.
Lūdzam ikvienu Baltinavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un ikvienu interesentu aktīvi līdzdarboties novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, viedokļus, idejas par novada turpmāko attīstību programmas pirmās redakcijas pilnveidošanai.

Dokuments: