20.februārī Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2

20.februārī Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2 notiks 2019.gada 20. februārī plkst. 10:00 Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Sēžu zālē (2.st.).


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par zemes nomas līguma laušanu ar I.B.
2. Par nekustamā īpašuma „Amatnieki” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
3. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
4. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu.
5. Par adreses piešķiršanu.
6. Par NĪ ar kadastra apzīmējumu 38440060111 iegādi.
7. Par NĪ ar kadastra apzīmējumu 38440110136 iegādi.
8. Par nomā nododamo un pārdodamo zemju sarakstu.
9. Par I.S. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
10. Par R.R. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
11. Par pašvaldībai piederošo tehnikas vienību atsavināšanu.
12. Par A.B. iesniegumu ar lūgumu noslēgt automašīnas patapinājuma līgumu.
13. Par Jaunsardzes un informācijas centra lūgumu piešķirt telpas.
14. Par inventarizācijas rezultātiem.
15. Par Kristīgās skolas malkas pārdali.
16. Par hokeja laukumu.
17. Citi jautājumi.