11.februārī Ārkārtas domes sēde

11.februārī Ārkārtas domes sēde

Baltinavas novada ārkārtas domes sēde notiks 11.februārī plkst. 15:00 Baltinavas novada domes telpās 2.stāvā, Sēžu zālē, Kārsavas ielā 16, Baltinavā.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam
redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai.
2. Par grozījumu Baltinavas novada domes nolikumā “Baltinavas novada moto un logo ideju konkursa nolikums”.
3. Par telefonu sarunu limitu noteikšanu.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā..
5. Par mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sadalījumu periodam no 01.01.2019. līdz 31.08.2019.
6. Par Baltinavas vidusskolas saņemto ziedojumu ieņēmumu – izdevumu tāmes apstiprināšanu.
7. Baltinavas novada pašvaldības dalību projektā “Zivju resursu papildināšana Baltinavas novada Svētaunes un Obeļovas ezerā”.