Baltinavas novada domes sēde Nr.2 30.janvārī

Baltinavas novada domes sēde Nr.2 30.janvārī

Baltinavas novada domes sēde Nr.2 notiks .2019.gada 30.janvārī, plkst.15:00, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, novada administrācijā, Sēžu zālē (2.st.).


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Par Baltinavas novada budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu.
2. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”
3. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2018.gada 29. novembra saistošajo snoteikumos Nr. 16 “Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”
4. Par Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai
5. Par grozījumiem nolikumā “Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums”
6. Par valsts piešķirto mērķdotāciju sadali 2019.gadam interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām
7. Par valsts piešķirto mērķdotāciju sadali Baltinavas novada pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam 2019.gadā
8. Par Baltinavas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu saraksta apstiprināšanu
9. Par Baltinavas novada pašvaldības Kultūras pasākumu plāna 2019.gadam un pašdarbības kolektīvu braucienu plāna apstiprināšanu
10. Par Baltinavas novada pašvaldības Sporta pasākumu plāna 2019.gadam apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi”atsavināšanu
12. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā
13. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumā
14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar T. K.
15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar A. I.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. B.
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. P.
18.Par zemess nomas līguma pagarināšanu ar J. R.
19. Par zemesgabala nodošanu apakšnomā
20. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 006 xxxx lietošanas mērķa maiņu
21. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 012 xxxx lietošanas mērķa maiņu
22. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 007 xxxx lietošanas mērķa maiņu
32. Par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem Nr.3844 011 xxxx un Nr. 3844 011 xxxx lietošanas mērķa maiņu
24. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 011 xxxx lietošanas mērķa maiņu
25. Par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem Nr. 3844009xxxx, Nr. 3844009xxxx, Nr. 3844009xxxx, Nr. 3844011xxxx, Nr. 38440110xxxx lietošanas mērķa maiņu
26. Par nekustamā īpašuma „Ingari” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
27. Par nekustamā īpašuma „Jaunāboli” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai