15.janvārī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1

15.janvārī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1(Apvienotā sēde ar finanšu komitejas sēdi) notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, sēžu zālē ( 2.st.), 2019. gada 15. janvārī plkst. 15.00.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sadalījums periodam no 01.01.2019. līdz 31.08.2019.
2. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2019. gadā.
3. Par Baltinavas KN 2019. gada pasākumu plānu.
4. Par sporta pasākumu plānu 2019. gadam.
5. Par Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivālu ”Saulei pretī mūžu ejot”.