28.decembrī Baltinavas novada domes sēde

28.decembrī Baltinavas novada domes sēde

Baltinavas novada domes sēde notiks 2018.gada 28.decembrī plkst.10:00, Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.).


Darba kārtība:
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Baltinavas novada pašvaldības nolikums”
2. Par amata vienību un amatalgu apstiprināšanu Baltinavas novada pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās
3. Par grozījumiem nolikumā “Baltinanas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības in sociālo garantiju nolikums”
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai
5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
6. Par grozījumiem Baltinavas novada domes lēmumos par nekustamo īpašumu „Strautiņi”
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu
8. Par autoceļa Baltinava – Safronovka pārbūvi, realizējot projektu ELFLA pasākuma „Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
9. Par ēkas Kārsavas ielā 24 iekonservēšanu