Vakance galvenā grāmatveža amatam

Vakance galvenā grāmatveža amatam

Baltinavas novada dome uz darbinieka prombūtnes laiku aicina pieteikties uz vakanto galvenā grāmatveža amatu (profesijas kods 121104).


Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izglītība:
1. Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības specialitātē;
2. Pieredze darbā pašvaldībā, tai skaitā atskaišu sagatavošanā Valsts kasei un gada pārskata sastādīšanā pašvaldības iestādēm;
3. Labas zināšanas grāmatvedības normatīvajos aktos, grāmatvedības uzskaitē;
4. Labas iemaņas darbam ar datoru, pieredze darbā ar grāmatvedības datorprogrammu GVEDIS tiks uzskatīta par priekšrocību;
5. Spēja strādāt komandā un individuāli.
Amatam noteiktā mēnešalga 898,00 EUR.
Darba pienākumi:

• Organizēt grāmatvedības uzskaiti Baltinavas novada centralizētajā grāmatvedībā atbilstoši LR likumdošanai.
• Izstrādāt kontu plānu katram finanšu gadam ar detalizāciju atbilstoši novada vajadzībām, sekot LR likumdošanai grāmatvedības un nodokļu jomā, veikt grāmatvedības izmaiņas atbilstoši likumdošanas jauninājumiem.
• Kontrolēt grāmatvedībā iesniegto saimniecisko un finanšu darījumu dokumentu atbilstību LR spēkā esošajai likumdošanai
• Veikt finanšu operāciju ieņēmumu un izdevumu precīzu un savlaicīgu uzskaiti pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu, dāvinājumu kontos un kasē atbilstoši noteiktajai klasifikācijai, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem
• Sagatavot un savlaicīgi veikt bankas pārskaitījumus, kontrolēt apgrozījumu kontos, veikt ienākošo un izejošo naudas operāciju salīdzināšanu ar bankas konta izrakstiem, veikt bankas dokumentu sakārtošanu un grāmatošanu.
• Veikt naudas līdzekļu kasē apgrozības uzraudzību un uzskaiti, sagatavot un pārbaudīt G_vedis sistēmā kases ieņēmumu un izdevumu orderus.
• Debitoru-kreditoru uzskaite par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
• Pēc darba samaksas aprēķinu saņemšanas no finanšu nodaļas vadītājas, veikt maksājumu uzdevumu importu un eksportu uz bankām par samaksu darbiniekiem, par nodokļiem un ieturējumiem. Kontrolēt aprēķina pareizu iegrāmatošanu un iekļaušanu virsgrāmatā
• Darbs ar” NINO” programmas atskaitēm, to sasaiste ar grāmatvedības programmu “G-vedis” iegrāmatoto maksājumu kopsavilkumu un kases PLU atskaites pārbaude.
• Savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot mēneša un ceturkšņa finanšu pārskatus iesniegšanai valsts kasē, sagatavot, pārbaudīt un iesniegt sistēmām “E-kase” un “e-pārskati” valsts kasē citu resoru atskaites
• Iesniegt statistikas pārvaldei komplekso pārskatu par pašvaldības gada darbības rezultātiem
• Pēc visu gada slēguma operāciju iegrāmatošanas, veikt bilances kontu slēgšanu un budžeta izpildes rezultāta aprēķināšanu
• Sagatavot gada pārskatu
Pieteikties Baltinavas novada domes kancelejā Kārsavas ielā 16, Baltinava līdz 2018. gada 21. decembra plkst. 17:00 iesniedzot:
1. Iesniegumu.
2. Motivācijas vēstuli.
3. CV
4. Izglītības dokumentu kopiju.
Pieteikumus uz vakanci var iesniegt arī elektroniski, nosūtot augstākminētos dokumentus uz e-pastu dome@baltinava.lv.