17.decembrī plkst.14.00 Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.13

17.decembrī plkst.14.00 Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.13

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.13
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 17. decembrī plkst. 14:00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
3. Par grozījumiem Baltinavas novada domes lēmumos par nekustamo īpašumu „Strautiņi”.
4. Par O.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties nekustamo īpašumu.
5. Par G.Z. iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas.
6. Par ēkas Kārsavas ielā 24 tālāko uzturēšanu.
7. Par skiču konkursa Baltinavas vizuālā tēla uzlabošanai nolikumu.
8. Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atbildi sakarā ar ugunsdrošības pārbaudi ēkā Tilžas ielā 5.
9. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu atsavināšanas procedūras uzsākšanu.