Domes sēde 25.oktobrī plkst.15.00

Domes sēde  25.oktobrī plkst.15.00

Baltinavas novada domes sēde notiks 25.oktobrī plkst.15.00 Sēžu zālē, 2.stāvā, Baltinavas novada domes ēkā, Kārsavas ielā 16.


Baltinavas novada domes 2018.gada oktobra sēdē izskatāmo jautājumu saraksts:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada saistošajos noteikumos Nr.1.”Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
2. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Baltinavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
3. Par Baltinavas novada domes noteikumu “Skolēnu autobusa izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības konkursa “Ziemassvēti 2018” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Baltinavas novada moto un logo ideju konkursa nolikuma apstiprināšanu.
6. Par goda balvas „Baltinavas novada lepnums” rezultātu apstiprināšanu un Atzinības rakstu piešķiršanu.
7. Par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma ierīkošanas projekta realizācijai.
8. Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā “Atbalstam mobilajā darbā ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”.
9. Par atļauju dīķa rakšanai.
10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
11. Par zemes nomas līguma laušanu ar V.M. un nomas maksas parāda piedziņu.
12. Par zemes nomas līguma laušanu ar J.L. un nomas maksas parāda piedziņu.
13. Par zemes nomas līguma laušanu ar J.L. un nomas maksas parāda piedziņu.
14. Par A.O. nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas labprātīgu atmaksu.
15. Par J.V. nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas labprātīgu atmaksu
16. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu.
17. Par automašīnas patapinājuma līguma slēgšanu.