Uzsākta Numernes vaļņa darba aizsardzības plāna izstrāde

Uzsākta Numernes vaļņa darba aizsardzības plāna izstrāde

2018.gada rudenī ir uzsākta dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna uzsākšana turpmākajiem 12 gadiem. Numernes vaļņa teritorija 9 ha platībā ietilpst arī Baltinavas novadā. Kopējā dabas parka platība ir 981 ha.
Dabas parks „Numernes valnis” izveidots 2004. gadā un ir Natura 2000 teritorija. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kopējā platība sastāda 981 ha. „Numernes valnis” ir viena no lielākajām Latvijas osveida grēdām, tā uzskatāma par unikālu ģeoloģisku un botānisku objektu. Teritorijai raksturīga liela floras daudzveidība – uz „Numernes vaļņa” sastopamas Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa pazeminājumos un purvos – reliktas dažu okeānisku augu sugu atradnes, purvi bagāti ar orhideju dzimtas sugām. Dabas parkā atrodas viena no Latvijā lielākajām un vitālākajām dzeltenās dzegužkurpītes atradnēm, kā arī plašas audzes veido meža silpurene. Vaļņa pakājē izveidojušies zāļu un pārejas purvi.
Dabas parkā „Numernes valnis” ir jānodrošina gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saglabāšana. Viens no dabas aizsardzības plāna uzdevumiem ir izvērtēt biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ņemot vērā teritorijas saimniecisko izmantošanu, kā arī tās sociālekonomiskos aspektus, reģiona attīstību un iedzīvotāju intereses.
Tā kā 9 hektāri no Numernes vaļņa teritorijas ir Baltinavas novadā, dabas aizsardzības plāna izstrādes darba grupā ir arī Baltinavas novad pašvaldības pārstāvis.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte.
Dabas parkā atrodas skatu tornis, kas ir 20 metrus augsts, un no tā paveras plašs skats uz Kārsavas novadu. Ne visi zina, ka blakus skatu tornim ir uzstādīti divi zvaigžņu vērošanas krēsli, kas dienā ļaus aplūkot skaisto panorāmu, bet nakts melnumā palīdzēs dabasmīļiem ieraudzīt krītošās zvaigznes.
Marķētais vietējais velomaršuts nr. 776 izved riteņbraucējus pa skaistākajām dabas parka vietām un ļauj izbaudīt Numernes vaļņa pauguraino reljefu. Arī Baltinavas novada marķētais velomaršruts Nr.785 daļēji iegulst Numernes vaļņa teritorijā.


Pielikumā iespējams iepazīties ar dabas parka «Numernes valnis» aizsardzības plāna darba grupas sastāvu.