17.oktobrī notiek Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.11

17.oktobrī notiek Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.11

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.11
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 17. oktobrī plkst. 11:00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par atklāto vēstuli no Baltinavas novada iedzīvotājiem.
2. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
3. Par Baltinavas novada domes noteikumiem „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”.
4. Par Svētku pabalstu par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
5. Par dzīvokļa pabalstu 2019. gadam.
6. Par komunālo maksājumu parādniekiem.
7. Par nomas maksas parādniekiem.
8. Par I.K. iesniegumu.
9. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar J.P.
10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
11. Par J.R. iesniegumu ar lūgumu atļaut rakt dīķi.
12. Par G.P. iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt koku.
13. Par G.Z. iesniegumu ar lūgumu atļaut nocirst 3 kokus.
14. Par pārstāvju izvirzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajos svinīgajos pasākumos par godu Latvijas simtgadei.
15. Par Latgales plānošanas reģiona izsludināto konkursu „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2018”.
16. Citi jautājumi.