27.septembrī plkst.15.00 notiks Domes sēde

27.septembrī plkst.15.00 notiks Domes sēde

Baltinavas novada domes sēde notiks Sēžu zālē, 2.stāvā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., 2018.gada 27.septembrī plkst. 15:00.


DARBA KĀRTĪBA:


1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 ``Par Baltinavas novada domes budžetu 2018. gadam``
2. Par Baltinavas novada attīstības programmas 2019. – 2025.gadam 1.redakcijas izstrādes termiņa pagarināšanu
3. Par Baltinavas novada pašvaldības Administrācijas nolikuma apstiprināšanu
4. Par izmaiņām Baltinavas novada domes deputātu sastāvā un domes pastāvīgo komiteju sastāvā
5. Par I. V. atteikšanos no atlīdzības par Baltinavas novada domes deputātes amata pienākumu veikšanu
6. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestādes izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem
7. Par grozījumu Baltinavas novada domes un Baltinavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā 2018.gadam
8. Par Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta (pirmsskolas izglītība) 2018.gada septembra — decembra mēnešiem apstiprināšanu
9 Par pabalsta piešķiršanu bijušajai Baltinavas novada pašvaldības vadītājai L. S.
10. Par grozījumiem 2018.gada 22.marta lēmumā`` Baltinavas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu kopsavilkums`` apstiprināšanu
11. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projektam “Brieksīnes kapličas atjaunošana””
12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
13. Par zemes īpašumu izslēgšanu no Baltinavas novada pašvaldības bilances
14. Par zemes platības un robežu precizēšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0251
15. Par Svētaunes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai, darba izpildes rezultātu novērtēšanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu