26.jūlijā plkst. 15.00 notiks Baltinavas novada domes sēde Nr.9

26.jūlijā plkst. 15.00 notiks Baltinavas novada domes sēde Nr.9

Baltinavas novada domes sēde Nr.9 notiks Sēžu zālē, 2.stāvā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., 2018.gada 26.jūlijā plkst. 15:00.


Baltinavas novada domes 2018.gada jūlija sēdē izskatāmo jautājumu saraksts:


1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
2. Par Baltinavas novada domes nolikuma „Atvaļinājuma pabalsta apmērs un izmaksas kārtība" apstiprināšanu.
3. Par Baltinavas novada domes Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
4. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma pirkšanas rezultātā pārmaksātās naudas summas atmaksu.
6. Par atļauju dīķa rakšanai.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.
8. Par zemesgabalu iznomāšanu.
9. Par zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu.
10. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu.
11. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores atbrīvošanu no amata saistībā ar izglītības iestādes likvidāciju.
12. Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē projektam Nr.2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida iespēju paplašināšana – AKTĪVS LATGALEI”.
13. Par īpašumu sastāva grozīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.