Konkurss par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu

Konkurss par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu

AICINĀM PIEDALĪTIES KONKURSĀ


Daiļdārzu īpašniekus, ainavu arhitektus un ainavu arhitektūras projektēšanas birojus, apstādījumu ierīkošanas firmas, kuru apstādījumu projekti realizēti gan privātajos dārzos, gan iestāžu un citu objektu apstādījumos.


„PAR SKAISTĀKO LATVIJAS DAIĻDĀRZU UN LAUKU SĒTU”


Konkursu rīko Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība
Konkursu atbalsta: VAS „Latvijas Valsts meži”, žurnāls „Dārzs un Drava”
Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, ainavu arhitekti, kuri izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu vai iekopuši skaistu lauku sētu.
Daiļdārzus un lauku sētas konkursam var pieteikt personīgi dārza īpašnieks vai pagasta, ciemata, pilsētas, novada pašvaldība, dārza veidotājs vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu.


Pieteikumus sūtīt:
o Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrībai, Zalves iela 23-1, Rīga LV-1046;
o E-pastu: rdbb@gmail.com
o Pa tālruni: 29489048,
o Pieteikumā jānorāda – saimnieka vārds, uzvārds, daiļdārza vai lauku sētas atrašanās vietas adrese, pieteicēja adrese un tālrunis. Vēlams pievienot vizuālo materiālu.
Pieteikumus lūdzam nosūtīt līdz 2018.gada 20.jūlijam
Dārzu vērtēšana notiks līdz 2018.gada 1.septembrim


KONKURSA NOLIKUMS


„Par Latvijas skaistāko daiļdārzu un lauku sētu 2018.gadā”


1. Konkursa mērķi:
1.1. Veicināt Latvijas iedzīvotāju dzīvesvietas sakopšanu un labiekārtošanu, dabas un dārzu mākslas izpratni;
1.2. Noskaidrot skaistākos iedzīvotāju daiļdārzus un lauku sētas;
Ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību plaši propagandēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus daiļdārzu, lauku sētas un iestāžu teritoriju apstādījumu veidošanā;
.4. Pulcēt kopā skaistāko dārzu īpašniekus pieredzes apmaiņai.
2. Konkursu rīko:
Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība
2. Konkursu atbalsta:
VAS Latvijas Valsts meži
Žurnāls „Dārzs un drava”
Laikraksts „Praktiskais Latvietis”
Atbalsta fonds „Mans zaļais dārzs”
4.Konkursa norise.
4.1. Latvijas dārzkopības un biškopības biedrība rīko atklātu konkursu „Par Latvijas skaistāko daiļdārzu un lauku sētu 2018.gadā”
4.2. Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, kas ir izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu, priekšdārzu, iekopuši skaistu lauku sētu.
o kuru apstādījumi un teritorijas ir sakoptas;
o izceļas ar ainaviski un dizainiski pārdomātu teritorijas veidošanu;
4.3. Projektēšanas biroji, ainavu un ainavu arhitektūras projektēšanas biroji, apstādījumu ierīkošanas firmas, kuru projekti realizēti dzīvē.
4.4. Daiļdārzus un lauku sētas konkursam var pieteikt dārza vai lauku sētas īpašnieks, pagasta, ciemata, pilsētas pašvaldība, pašvaldības konkursu komisijas vadītājs, vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu.
4.5. Pieteikumu, kurā norādīt dārza vai lauku sētas īpešnieku, dārza adresi, pieteicēja adresi un kontaktpersonas tālruni, lūdzam sūtīt:
Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrībai, Zalves iela 23-1, Rīga LV-1046, vai sūtot e-mail: rdbbiedriba@gmail.com. Papildus informācija zvanot Lienai Gulbei 29489048
Vēlams pievienot vizuālo materiālu
4.6. Pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada 20.julijs
4.7. Izvērtēšana līdz 2018.gada 30.augustam
5. Konkursa vērtēšana
5.1. Katrs komisijas loceklis pretendentus vērtē 0-10 punktu sistēmā, pēc sekojošiem kritērijiem:
 Pirmais iespaids, iebraucamais ceļš. Zonējums visam īpašumam kopā,
 Funkcionālais plānojums tikai daiļdārza zonai,
 Telpiskais plānojums,
 Augu kompozīcija,
 Augu ekoloģiskais kārtojums,
 Augu veselīgums,
 Zāliena plānojums un nepieciešamā apkopšanas kvalitāte,
 Celiņu un laukumu plānojums,
 Atpūtas vietu, mazo arhitektūras formu, ūdens u.c. elementu izvietojums, kompozīcija, risinājums,
 Dārza savdabīgums.
6.Konkursa komisijas darbība.
6.1. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikumā 5.1. punktā noteiktajiem kritērijiem, konkursa komisija rīko izbraukuma sēdes.
6.2. Izbraukšana pie konkursa pretendentiem – dārzu vērtēšana uz vietas, periodā no 2018.gada 22.jūlija līdz 2016.gada 30.augustam (ar dalībniekiem sazināsies nosakot precīzu ierašanās laiku)
6.3. Konkursa komisija sagatavo informāciju plašsaziņas līdzekļiem par pasākuma norisi un uzvarētājiem.
6.4. Komisija nosaka konkursa uzvarētājus un laureātus. Konkursa laureāti tiek apbalvoti ar Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības atzinības rakstiem un piemiņas balvām.
7. Konkursa nominācijas:
7.1. Galvenā:
 „Skaistākais Latvijas daiļdārzs 2018.gadā”
 „Skaistākā lauku sēta 2018.gada”
7.2. Papildus nominācijas:
 „Latvijas skaistākā lauku sēta ar lauksaimniecisko ražošanu” (ja būs pieteikumi)
 Konkursa komisija izvērtēs pieteiktos dārzus un ieteiks pretendentus papildus nominācijām.
8. Konkursa žūrijas komisija:
Komisiju veido dārzu un ainavu arhitektūras projektēšanas speciālisti, dendrologi, Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības pārstāvis.
Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības valde priekšsēdētaja Gunta Lāce
Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības valde