Sabiedriskā apspriešana prioritāro ceļu noteikšanai

Sabiedriskā apspriešana prioritāro ceļu noteikšanai

6.oktobrī Baltinavas novada domē notika sabiedriskā apspriešana, lai noteiktu prioritāros ceļus pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Uz apspriešanu bija ieradušies Baltinavas novada lauksaimnieki un novada iedzīvotāji, kuri ceļus izmanto savai uzņēmējdarbības nodrošināšanai vai skolēnu aizvešanai līdz izglītības iestādēm. Par nožēlu dalībnieku skaits bija samērā neliels, pārsteidz vai tiešām iedzīvotājiem nerūp ceļa stāvoklis uz savām saimniecībām. Tā ceļa Baltinava-Safronovka nebija ieradies neviens, kas aizstāvētu «sava ceļa» intereses un nevarēja iegūt punktus ceļa prioritātes noteikšanai balsojot.

Pašvaldība piedāvāja sabiedriskai apspriešanai ceļus, kuri tika izvirzīti uz apspriešanu, izejot no novada iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem, kuri bija apstiprināti 2015.gada 21.augusta Domes sēdē. Baltinavas novada pašvaldība izstrādāja un domes sēdē apstiprināja noteikumus «Par uzņēmējdarbībā nozīmīgo pašvaldības ceļu apspriešanas organizēšanu Baltinavas novadā», kurā tika atrunāta kārtība, kādā tiek organizēta sabiedriskā apspriešana un noteiktie kritēriji un to paraksts, pēc kā tiks noteiktas skaitliskās vērtības.

Novada domes priekšsēdētāja L.Siliņa atklāja sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, paskaidrojot, ka Baltinavas novads plāno piesaistīt ES finansējumu pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» un novadam pieejamais finansējums ceļu pārbūvei sastāda 400 000 euro. L.Siliņa atzīmēja, ka pašvaldības četri noteiktie ceļi nav galīgais lēmums, vēl novada lauksaimniekiem un iedzīvotājiem ir tiesības izvirzīt arī citus pašvaldības ceļus, bet tie arī tiks pielīdzināti izstrādātajiem kritērijiem.

Plānošanas un novada attīstības speciāliste S.Tabore ar sagatavoto prezentāciju klātesošos iepazīstināja ar kritērijiem, pašvaldības apstiprinātajiem ceļiem, ko Dome virzīja apspriešanai un katra ceļa iegūtajiem punktiem pirms apspriešanas. Piedāvātie ceļi: Čudarīne- Obeļova, Baltinava-Abriņas, Kaši- Pleitova, Baltinava- Safronovka. Izvērsās diskusijas par ceļu nozīmīgumu saimniecībām. Sanāksmes dalībnieki izteica savus viedokļus par katru no piedāvātajiem ceļiem, kā arī precizēja kritērijos iztrūkstošo informāciju.

Pēc iepazīšanās ar kritērijiem un skaitliskajām vērtībām, sanāksmes dalībnieki balsoja par katru ceļu atsevišķi, iegūtās balsis tika pieskaitītas kritēriju vērtībām, tādējādi iegūstot kopējo punktu skaitu katram ceļam.

Rezultāti:

Čudarīne- Obeļova 26 punkti – pirmās prioritātes ceļš (0-5,93km)

Baltinava-Abriņas 25 punkti – otrās prioritātes ceļš (0-1,85 km)

Kaši-Pleitova 15 punkti – trešās prioritātes ceļš (0 -1,20km)

Baltinava-Safronovka 11 punkti– ceturtās prioritātes ceļš (0-1,60 km)

Sabiedriskajā apspriešanā noteiktie ceļi prioritārā secībātiks iekļauti Attīstības programmas investīciju plānā.

Ceļi tiks pārbūvēti prioritārā secībā, pirmais ceļš, ko pašvaldība pārbūvēs piesaistot pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ir ceļš Čudarīne-Obeļova, plānojas uzsākt projekta iesniegšanu LAD 2016.gada sākumā. 2017.gadā plāno ceļa Baltinava-Abriņas pārbūvi. 2017.gadā vai 2018.gadāceļa Kaši-Pleitova pārbūvi. 2018.gadā ceļa Baltinava-Safronovka pārbūvi. Jāpiebilst, ka ceļu pārbūve būs atkarīga arī ceļu būvdarbu izmaksām. Ta kā pieejami 400 000 euro, tad tiks pārbūvēti tik ceļi, cik naudas pietiks.

Izpilddirektors H.Logins-Slišāns paskaidroja, ka ceļu pārbūves darbi nesākies tūlīt pat, ir jāiziet vesela virkne birokrātisku procedūru, lai tiktu līdz pašiem būvdarbiem, jāizstrādā tehniskais būvprojekts, jāveic iepirkuma procedūra, tad projekta pieteikums ar visiem sasitošajiem dokumentiem jāiesniedz LAD, kas pieteikumu vērtēs līdz 3 mēnešiem, tikai pēc vienošanās noslēgšanas ar LAD var sākt realizēt projektu, veikt ceļa būvdarbus.

Pielikumā apskats, kā veidojās kritēriju skaitliskās vērtības pirms apspriedes, apspriedes laikā, sanāksmes dalībnieku ieteikumi un balsojuma rezultāti.

Čudarīne – Obeļova (atjaunošana 0-5,93 km)

Kritērijs Nr.1. — 7 lauksaimniecības uzņēmumi (z.s.Ezermala,SIA „Mākoņi 13, z.s. Jaunā Odumova, z.s. Zirdziņiun piemājas saimniecība Dālijas, z.s. Amatnieki. Z.s. Riekstiņi)

Kritērijs Nr.2 — „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» netiek īstenots

Kritērijs Nr.3. — atsevišķi pielikumā

Kritērijs Nr.4. — 2 piena ražošanas saimniecības izmanto piena transportēšanai uz pārstrādes uzņēmumu (Ezermala, Māķoņi 13), starpnovadus nesavieno

Kritērijs Nr.5 — 7 bērni izmanto ceļu nokļūšanai uz izglītības iestādi

Nr.1.-7 punkti

Nr.2.-0 punkti

Nr.3. — punktus nepiešķir

Nr.4. — 2 punkti (piena ražošanas saimniecības)

Nr.5. -7 Punkti

Kopā: 16punkti

Apspriešanas laikā lauksaimnieki precizēja aktīvo uzņēmumu skaitu (piemājas saimniecība «Salmiņi», z.s. «Jūsmiņi», z.s. «Meikaļi», SIA «Skanuļi» )kopā pirmajā kritērijā 11 punkti un vēl viena saimniecība (L.M. saimniecība «Ezerlejas mājas») realizē pienu pārstrādes uzņēmumam.Kopā punkti pēc precizēšanas kritērijos — 21punkts

Par ceļu Čudarīne-Obeļova balsoja 5 uzņēmēji.

Kopābalsojums unkritēriji ceļam Čudarīne-Obeļova deva 26 punktus.

Baltinava – Abriņas (atjaunošana 0-1,85 km)

Kritērijs Nr.1. — 10 lauksaimniecības uzņēmumi (zemnieku saimniecības {Grantiņi, Jūsmiņi, Tīrumi, Bāliņi} un piemājas saimniecības {Leiči, Sarkaņi, Audzes, Vecaines, Augstakalna māja, Akmeņkalns, ),

Kritērijs Nr.2. — „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» projekti netiekīstenoti

Kritērijs Nr. 3. — Atsevišķā pielikumā

Kritērijs Nr.4. – savieno divus novadus Baltinavas un Balvu novada Briežuciema pagasts, piena ražošanas saimniecību nav tieši! Z.s. Jūsmiņi izmanto ceļu lopbarības nogādāšanai un piena nogādāšanai līdz dzesētavai;

(2 Baltinavas novada, 4 Balvu novada Briežuciema pag.,)

Nr.1. — 10 punkti

Nr.2.-0 punkti

Nr.3. -punktus nepiešķir

Nr.4. — 1 punkts (savieno vēl vienu novadu Briežuciema pag., Balvu nov.

Nr.5. -6 punkti, 6 bērni izmanto ceļu uz Baltinavas izglītības iestādi (2 Baltinavas novada, 4 Balvu novada Briežuciema pag.,)

Kopā 17 punkti

Sanāksmē vienojās vienu punktu piešķirt par piena ražošanas saimniecību z.sJūsmiņi, kas tieši piena realizācijai šo ceļu neizmanto, bet ganību periodā ved pienu no ganībām uz piena māju.

Sanāksmes dalībnieki vienojās par 18 punktiem kritērijos.

Parceļu Baltinava-Abriņasbalsoja 7 uzņēmēji.

Kopā balsojums un kritēriji ceļam Baltinava – Abriņasdeva 25 punktus.

Baltinava – Safronovka (atjaunošana 0-2,0 km vai 0-1,6 km)

Kritērijs Nr.1. -7 lauksaimniecības uzņēmumi (z.s.«Amatnieki, Riekstiņi, Upeskrasti, SIA Paipalas EL un piemājas saimniecība Kamenka, Mitroški, Vecaines

Kritērijs Nr.2. – „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» netiek realizēti

Kritērijs Nr.3 – atsevišķā pielikumā

Kritērijs Nr. 4 — 1 piena ražošanas saimniecība, ceļu izmanto piena savācēji Kamenka, sarpnovadus nesavieno

Nr.1.-7punkti

Nr.2. — 0 punkti

Nr.3. — punktus nepiešķir

Nr.4. — 1 punkts (viena piena ražošanas saimniecība)

Nr.5.- 2punkti

Kritērijs Nr.5 – 2 bērni

Kopā:10punkti

Sanāksmes dalībnieki vienojās par ceļa posmu no 0 km līdz 1,6 km

Balsojot 1 balss

Kopā ceļam Baltinava-Safronovka kritēriji un balsojums 11 punkti

Kaši – Pleitova (atjaunošana 0-1,51 km vai 0-1,2 km)

Kritērijs Nr.1. — 4 lauksaimniecības uzņēmumi (z.s.Jaunā Odumova, z.s. Saimnieks ,SIA Skanuļi, z,s, Zirdziņi, )

Kritērijs Nr. 2 -„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» projekti netiek realizēti

Kritērijs Nr. 3. — Atsevišķā pielikumā

Kritērijs Nr.4. — 2 piena ražošanas saimniecības (Zirdziņi, Saimnieks), starpnovadus nesavieno

Nr.1. — 4 punkti

Nr.2. — 0 punkti

Nr.3. -punktus nepiešķir

Nr.4. — 2 punkti

Kritērijs Nr.5- 4 bērni, kas izmanto ceļu nokļūšanai līdz izglītības iestādēm

Kopā: 10punkti

Sanāksmē precizēja aktīvo uzņēmumu skaitu – 5 uzņēmumi (piemājas saimniecība „Pērles“), pirmajā kritērijā 5 punkti.

Sanāksmes dalībnieki vienojās par pārbūvējamo ceļa posmu 0-1,20 km.

Kopā punkti pēc precizēšanas 11

Par ceļu Kaši-Pleitova balsoja 4 uzņēmēji

Kopā balsojums un kritērijiceļam Kaši –Pleitova deva 15 punktus.


2015.gada 6.oktobra prezentācija- http://failiem.lv/u/uccfqjt#

Informāciju par sabiedriskās apspriešanas gaitu sagatavoja S.Tabore