Baltinavas novada domes sēde notiks 28.jūnijā plkst.15.00

Baltinavas novada domes sēde notiks  28.jūnijā plkst.15.00

Baltinavas novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē izskatāmo jautājumu saraksts1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
2. Par Baltinavas novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6 “Par ceļu un ceļu aizsargjoslu aizsardzību Baltinavas novadā, veicot mežistrādes, lauksaimniecības darbus un smagās kravas pārvadājumus” atcelšanu.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
4. Par Baltinavas novada domes nolikuma „Atvaļinājuma pabalsta apmērs un izmaksas kārtība" apstiprināšanu.
5. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību un robežu precizēšanu.
6. Par zemesgabalu iznomāšanu V.M.
7. Par zemesgabala nomas līguma pagarināšanu ar J.K.
8. Par zemesgabala nomas līguma pagarināšanu ar D.K.
9. Par zemes nomas līguma laušanu ar biedrību “Jaunieši Baltinavai”.
10. Par Baltinavas novada domes 2018.gada 25.maija lēmuma „Par zemesgabala iznomāšanu D.U.” atcelšanu.
11. Par Baltinavas novada domes 2018. gada 25. maija lēmuma „Par zemesgabala iznomāšanu M.R.„ atcelšanu.
12. Par atļauju Baltinavas novada domes projektu vadītājam savienot amatus.
13. Par Baltinavas novada domes iesnieguma veidlapu apstiprināšanu.
14. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu, kuri nododami nomā 2018. gadā, saraksta publicēšanu.
15. Par Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Jaunieši Baltinavai” projekta realizācijai.