22.jūnijā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7

22.jūnijā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 22. jūnijā plkst. 10:00.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par zemes nomas līguma laušanu ar biedrību „Jaunieši Baltinavai”.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J.K.
3. Par T.K. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kad. Nr. 38440030361.
4. Par D.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu zemes gabaliem ar kadastra numuriem 38440050101 un 38440050115.
5. Par zemes gabalu ar kadastra numuriem 38440030205 un 38440020237 iznomāšanu V.M.
6. Par zemes platības un robežu precizēšanu zemes gabalam ar kadastra numuru 38440010203.
7. Par zemes platības un robežu precizēšanu zemes gabalam ar kadastra numuru 38440020248.
8. Par zemes platības un robežu precizēšanu zemes gabalam ar kadastra numuru 38440030209.
9. Par Baltinavas pašvaldībai piekrītošo neapbūvētu zemes gabalu, kuri nododami nomā 2018. gadā, saraksta publicēšanu.