Baltinavas novada domes sēde notiks 25.maijā plkst.15.00

Baltinavas novada domes sēde notiks  25.maijā plkst.15.00
Baltinavas novada domes sēde Nr.6 notiks Sēžu zālē, 2.stāvā, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., 2018.gada 25.maijā plkst. 15:00
2018.gada maija sēdē izskatāmo jautājumu saraksts:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
2. Par amatu savienošanas atļauju.
3. Par AS “Sadales tīkls” deleģēto darbinieku pašvaldības Civilās aizsardzības komisijā.
4. Par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības konsolidētā Finanšu gada pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Baltinavas novada domes nolikumā.
7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
8. Par nomātās zemes vienības platības precizēšanu.
9. Par I.B. iesniegumu ar lūgumu nomainīt zemes nomnieka statusu no privātpersonas uz zemnieku saimniecību.
10. Par J.D. iesniegumu.
11. Par J.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
12. Par G.S. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
13. Par zemesgabalu nomu.
14. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku atlaišanu sakarā ar izglītības iestādes likvidāciju.
15. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai.