16.maijā notiks Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.6

16.maijā notiks Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.6

Darba kārtība:
1. Par pabalstu bērnu izglītības nodrošināšanai un veicināšanai.
2. Par D.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
3. Par zemes gabala iznomāšanu A.K. uz 5 gadiem.
4. Par J.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
5. Par G.S. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
6. Par I.B. iesniegumu ar lūgumu nomainīt zemes nomnieka statusu no privātpersonas uz zemnieku saimniecību.
7. Par D.L. iesniegumu ar lūgumu nomāt pašvaldības zemes gabalu 0,9 ha platībā uz 10 gadiem.
8. Par z.s. „Riekstiņi” iesniegumu ar lūgumu nomāt vairākus pašvaldības zemes gabalus.
9. Par M.K. iesniegumu ar lūgumu pārdot zemes gabalu 3.0 ha platībā un S.L. iesniegumu ar lūgumu nomāt šo pašu zemes gabalu.
10. Par ēkas Tilžas ielā 5 apsekošanu.
11. Par „Ontona i Annes” parka tālāko izmantošanu.
12. Par Amatnieku centra darbību.
13. Par pirts darbību.