Finanšu komitejas sēde Nr. 9 16.maijā

Finanšu komitejas sēde Nr. 9 16.maijā

Finanšu komitejas sēde Nr.9.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.)., 2018.gada 16.maijā plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par A. D. iesnieguma izskatīšanu par iespēju daļēja finansējuma piešķiršanai kursiem.
2. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku atlaišanas grafika izskatīšanu.
3. Par finansējuma piešķiršanas iespēju biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība”.
4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1.no 2018.gada 19.janvāra “Par pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
5. Par Kultūras nama vadītājas iesnieguma izskatīšanu.
6. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktores iesnieguma izskatīšanu.
7. Citi jautājumi.