Vides pārraudzības valsts biroja lēmums

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) izskatīja Baltinavas novada domes 2018.gada 4.aprīļa vēstuli Nr.3.3/204 “Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu”, iesniegumu „Par plānošanas dokumenta Baltinavas novada attīstības programma 2019.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu” un tam pievienoto dokumentāciju par plānošanas dokumenta izstrādi. Izvērtējot Biroja rīcībā esošo informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Birojs ir pieņēmis lēmumu nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Baltinavas novada attīstības programmai 2019. – 2025.gadam.