Baltinavas novada domes sēde Nr.5

Baltinavas novada domes sēde Nr.5

Baltinavas novada domes sēde Nr.5.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2018.gada 25.aprīlī, plkst. 15:00


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada domes Pastāvīgās Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas novada pašvaldības iekšējo kārtības noteikumu „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Par ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Baltinavas novadā, veicot mežizstrādes, lauksaimniecības darbus un smagās kravas pārvadājumus” apstiprināšanu.
4. Par noteikumu „Par daļējas mācību maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu.
5. Par noteikumu par Baltinavas novada muzeja krājumu apstiprināšanu.
6. Par ceļa zīmju uzstādīšanu un Baltinavas novada pašvaldības ceļiem.
7. Par grozījumu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā.
8. Par izmaiņām Baltinavas novada domes Administratīvās komisijas sastāvā.
9. Par izmaiņām Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā.
10. Par zemes nomas tiesisko attiecību izbeigšanu ar J.V.
11. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu ar V.M.
12. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu ar A.B.
13. Par zemesgabala lietošanas mērķa maiņu.
14. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesībām.
15. Par Atzinības raksta pasniegšanu T.Z.
16. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2017.gada 24.augusta lēmumā “Par „Baltinavas novada tūrisma attīstības plāna 2018.-2022.gadam” izstrādes uzsākšanu un darba grupas izveidi”.
17. Par precizējumu Baltinavas novada pašvaldības noteikto maksas pakalpojumu kopsavilkumā.
18. Par finansējuma piešķiršanu projektam “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei”.
19. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošā ekskavatora atsavināšanu.