Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 13. aprīlī plkst. 11:30
DARBA KĀRTĪBA


1. Par Baltinavas novada pašvaldības iekšējās kārtības noteikumiem „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Baltinavas novada pašvaldībā”.
2. Par Baltinavas novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumu.
3. Par L.L. iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi no „lauksaimniecībā izmantojamā zeme” uz „meža zeme”.
4. Par A.K. iesniegumu ar lūgumu pārdot viņam trīs pašvaldībai piederošās zemes vienības.
5. Par R.L. iesniegumu ar lūgumu ļaut iegādāties trīs Baltinavas Kristīgās internātskolas teritorijā esošās ēkas un zemi ap tām (2 kūtis un šķūnis).
6. Par A.B. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem.
7. Par V.M. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
8. Par R.K. iesniegumu ar lūgumu ļaut nozāģēt 10 kļavas, kas bojā ēku Slimnīcas ielā.
9. Par V.D. iesniegumu ar lūgumu ļaut izmantot Amatnieku centra telpas savu rokdarbu piedāvāšanai plašākai publikai.
10. Par A.K. iesniegumu ar lūgumu ļaut izmantot Amatnieku centra telpas savu izstrādājumu piedāvāšanai plašākai publikai.
11. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz pašvaldības ceļiem.
12. Par pašvaldībai piederošā ekskavatora turpmāko izmantošanu.
13. Par Surikovas ciema iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu veikt ceļa Kaši-Surikova virsmas pastiprināšanu problemātiskajos posmos.
14. Informatīvi jautājumi.