Par nekustamo īpašumu sakopšanu!

Par nekustamo īpašumu sakopšanu!

Baltinavas novada dome novada iedzīvotājiem atgādina, ka kūlas dedzināšana ir prettiesiska darbība, par kuru Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir paredzēts administratīvais sods.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturto daļu par kūlas dedzināšanu fiziskajām personām var tikt uzlikts naudas sods no divsimt astoņdesmit (280) līdz septiņsimt (700) euro.
Tādu administratīvā soda veidu kā brīdinājumu par kūlas dedzināšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss neparedz, tādēļ minētā pārkāpuma izdarīšanas gadījumā Baltinavas novada domes Administratīvā komisija pret pārkāpumu izdarījušajām personām būs spiesta piemērot likumā noteiktos visai bargos naudas sodus.
Tiem, kuri vēlas tikai „nedaudz” padedzināt kūlu, jāzina, ka šis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktais naudas sods par kūlas dedzināšanu tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai cilvēks vēlējies dedzināt kūlu plašā laukā, vai tikai pāris kvadrātmetrus kūlas nenopļautā grāvmalā.
Tāpat iedzīvotājiem arī jāņem vērā apstāklis, ka kūlas degšana var izraisīties, neuzmanīgi rīkojoties ar uguni, piemēram, dedzinot pērnā gada rudenī savāktos žagarus, izkaltušos pērnā gada augu stublājus, salmus u.tml. Arī šādā gadījumā, ja dedzināšanas rezultātā notiks kūlas aizdegšanās, pret pārkāpējiem tiks piemēroti Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie naudas sodi.
Kūlas dedzināšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pieļaujama nekādā gadījumā, un, pat ja kūlas dedzināšanas vietā būs klāt cilvēks ar slotu, grābekli, ūdens sūkni, vai citiem pašas šīs personas vainas dēļ izraisītā kūlas ugunsgrēka dzēšanai paredzētiem rīkiem vai iekārtām, un šī persona teiks, ka tā visu kūlas degšanas procesu kontrolē, tas šo personu nekādā gadījumā neatbrīvos no administratīvās atbildības par kūlas dedzināšanu.
Tādēļ, pavasarī sakopjot savu īpašumu teritoriju, ar uguni rīkojieties uzmanīgi, lai neizraisītu kūlas ugunsgrēkus, jo normatīvajos aktos paredzētie sodi par kūlas dedzināšanu ir ļoti bargi, un tie tiks piemēroti neatkarīgi no tā, vai kūlas dedzināšana būs notikusi ar nodomu, vai aiz neuzmanības, kas bieži vien arī pavasarī notiek, vienkāršai gružu kaudzītes dedzināšanai pārvēršoties par kūlas ugunsgrēku ar neparedzamām sekām, kad kūlas ugunsgrēka rezultātā var nodegt pat dzīvojamās mājas un citas ēkas.
Esiet uzmanīgi, un apzinieties iespējamās sekas!
Dedzinot žagarus, zarus, izkaltušos pērnā gada augu stublājus, salmus u.tml., uguskurā nelieciet gumijas un plastmasas izstrādājumus.
Baltinavas novada pašvaldība jau vairākus gadus VUGD ziņojumos ir atzīmēta kā viena no nedaudzajām Latvijas Republikas pašvaldībām, kurās nav tikuši reģistrēti kūlas ugunsgrēki. Baltinavas novada dome aicina iedzīvotājus arī turpmāk izturēties apzinīgi un piesardzīgi, sakopjot savus nekustamos īpašumus.
Vienlaikus Baltinavas novada dome iedzīvotājiem atgādina, ka tāpat kā kūlas dedzināšana, arī kūlas veidošanās veicināšana ir administratīvi sodāma darbība (bezdarbība). Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, zemes īpašnieks saucams pie atbildības saskaņā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otro daļu. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Arī šādos gadījumos vienīgais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētais sods ir naudas sods.
Arī Baltinavas novada domes 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sabiedrisko kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā” par īpašuma nesakopšanu, ja tas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi vai bojā vizuālo izskatu paredz naudas sodu, fiziskām personām no 42,69 euro līdz 142,29 euro, juridiskām personām no 71,14 euro līdz 350,00 euro. Arī šī Baltinavas novada domes saistošo noteikumu norma var tikt piemērota personām, kuras nevelta pienācīgu uzmanību savu īpašumu sakopšanai.
Baltinavas novada dome pateicas visiem novada iedzīvotājiem, kas jau sakopuši savus īpašumus un ievēro normatīvo aktu noteikumus!


Baltinavas novada dome