Sabiedriskā apspriešana par pašvaldības ceļu pārbūvi

Sabiedriskā apspriešana par pašvaldības ceļu pārbūvi

2015. gada 6. oktobrī plkst. 10:00, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada domes telpās lauku uzņēmēju un iedzīvotāju sabiedriskā apspriešana par pašvaldības ceļu pārbūvi!

Baltinavas novada dome aicina lauku uzņēmējus un novada iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Baltinavas novada pašvaldības ieceri sakarā ar plānoto ceļu seguma pārbūvi,pašvaldības ceļu prioritāšu noteikšanai projektu realizācijai programmā LAP 2014.- 2020.g. pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».

Šīs aktivitātes ietvaros atbalstīs projektus par maza mēroga infrastruktūras sakārtošanu – lauku grants seguma ceļus, to izbūvi vai pārbūvi, bet tiem jābūt ceļiem, kas nepieciešami uzņēmējdarbības aktivitāšu un apdzīvotības veicināšanai lauku teritorijā.

Lai saņemtu projekta atbalstu, ceļam jābūt saistītam ar uzņēmējdarbību, it īpaši ar lauksaimniecisko ražošanu. Turklāt pirms projekta īstenošanas pašvaldībai, kas būs finansējuma saņēmēja, ir jāorganizē sabiedriskā apspriešana ciešā sadarbībā ar vietējiem lauku uzņēmējiem, iedzīvotājiem.

2015.gada28.augusta domes sēdē (protokols Nr.8. 4.&) tika apstiprināti noteikumi, kas paredz kārtību, kāda notiek organizēta sabiedriskā apspriešana, un noteikti kritēriji, kā tiks noteikti prioritārie ceļi.2015.gada28.augusta domes sēdē (protokols Nr.8.5.&) tika izvirzīti uz sabiedrisko apspriešanu pašvaldības ceļi un to garumi, kurus plāno pārbūvēt, piesaistot LAP 2014.-2020.g. programmas finansējumu.

1. Baltinava – Abriņas

2. Čudarīne – Obeļova

3. Kaši – Pleitova

4. Baltinava – Safronovka

Sarmīte Tabore